Informacje

Najnowsze


komputery, telefonia, telekomunikacja, szkolenia

Autoryzowany ośrodek egzaminacyjny Prometric
Od grudnia 2007 r.

Avnet posiada status autoryzowanego ośrodka egzaminacyjnego Prometric (APTC Athorized Prometric Testing Center). W siedzibie firmy, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Iłżeckiej 26, mogą aństwo zdawać egzaminy uprawniające do otrzymania certyfikatów zawodowych autoryzowanych m.in. przez największe firmy z branży IT, jak: IBM, Microsoft, Novell, HP, Oracle, inne.


Terminy egzaminów

Egzaminy są przeprowadzane w każdy piątek, w godz. 10:00-15:00


Sposoby zapisu

Na egzamin można się zapisać za pośrednictwem Avnet lub przez stronę internetową Prometric.

Jeśli zdecydują się Państwo na korzystanie ze strony Prometric, pomoże w tym instrukcja rejestracyjna.

Terminy

Na egzamin należy zapisać się z min. 3-dniowym wyprzedzeniem. Jeśli pragną Państwo zdawać egzamin w piątek danego tygodnia, należy się na ten egzamin zapisać nie później niż w poniedziałek do godz. 17.00.

Datę zdawania egzaminu można zmienić/odwołać nie później niż na 24 godziny robocze przed ustalonym i potwierdzonym terminem, wysyłając pisemną informację* do Administratora (e-mailem lub faksem, podając swoje dane osobowe, nazwę firmy, na którą było zgłoszenie wraz z jej adresem oraz potwierdzoną przez Administratora datę zdawania egzaminu). Nieodwołanie zgłoszenia lub nieprzystąpienie do egzaminu w ustalonym terminie spowoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

*pisemna informacja o zmianie/odwołaniu daty egzaminu musi być potwierdzona przez Administratora. Niepotwierdzona informacja jest uznawana za nie mającą miejsca.

W sytuacjach awaryjnych na egzamin można się zapisać w trybie przyspieszonym, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem zdawania. Zapisy w trybie przyspieszonym są możliwe wyłącznie przez stronę internetową Prometric. Chcąc mieć pewność co do miejsca na egzaminie, po dokonaniu zapisu prosimy się skontaktować z Administratorem.

Procedura zapisu, jeśli zapis jest dokonywany za pośrednictwem Avnet

Wypełnij formularz zgłoszenia na sesję certyfikacyjną znajdujący się na stronie internetowej Avnet. Jeśli faktura za egzamin będzie wystawiona na firmę, formularz musi być podpisany przez osobę wymienioną w KRS jako władną do reprezentowania firmy
Prześlij wypełniony i podpisany formularz pod numer faksu: (22) 878 77 33
Zaczekaj na pisemną informację od Administratora odnośnie wysokości opłaty za egzamin i numerze konta, na które należy dokonać płatności
Wnieś opłatę za egzamin. Formularze, które nie zostaną opłacone* najpóźniej na 24 godziny robocze przed preferowanym terminem zdawania egzaminu, nie będą uwzględniane
Zaczekaj na pisemną informację o przyjęciu zgłoszenia od Administratora. Informacja ta powinna zawierać: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, termin i godzinę zdawania egzaminu oraz nazwę zdawanego egzaminu

*pod pojęciem opłacenia rozumie się wpłynięcie pieniędzy na konto Avnet

Opłata

Ceny poszczególnych egzaminów (w USD netto) można sprawdzić na stronie internetowej Prometric (www.prometric.com). Faktury za egzamin są wystawiane w PLN, a jako przelicznik zostanie uwzględniony średni kurs dolara w NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. Opłaty za niezdane egzaminy nie są zwracane.

Jeśli na egzamin zapisywałeś się za pośrednictwem Avnet, pełna opłata za egzamin = opłata manipulacyjna + cena egzaminu + 22% VAT. Jeśli na egzamin zapisywałeś się przez stronę internetową Prometric, pełna opłata za egzamin = cena egzaminu + 22% VAT.
Egzamin

Na egzamin należy się stawić min. 10 minut przed ustaloną godziną zdawania i mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem. W egzaminie nie może wziąc udziału inna osoba z firmy niż ta, która została zgłoszona.


Miejsce zdawania egzaminu

Avnet Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 26

Wiśniowy Business Park, budynek E

02-135 Warszawa

mapka dojazduDysponujemy parkingiem dla gości firmy (4 miejsca postojowe)


Administratorzy

Rafał Drewelus, tel: (22) 878 76 54, e-mail: prometric@avnet.com

Sławomir Korba, tel: 0-603 444 634, e-mail: slawomir.korba@avnet.com

Okiem reportera


komputery
telefonia
telekomunikacja
szkolenia