Informacje

Najnowsze


komputery, telefonia, telekomunikacja, szkolenia

Rola i zadania szkoleń IT
O sukcesie przedsięwzięcia w bardzo dużym stopniu decyduje nie tylko zaangażowanie pracowników, ale także ich umiejętności, wiedza oraz profesjonalne przygotowanie.

Dlatego też – w zależności od potrzeb – biorą udział w szkoleniach, których celem jest z jednej strony podnoszenie kwalifikacji personelu, z drugiej natomiast kształtowanie i budowanie prestiżu firmy. Im lepiej i wszechstronniej wyszkoleni pracownicy, tym wyższe osiągnięcia i sukcesy przedsiębiorstwa.

Szkolenia IT są kierowane przede wszystkim do menedżerów i kierowników projektów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności zarządzania przedsięwzięciami projektowymi. Szkolenia IT są poza tym przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo analizowaniem procesów biznesowych i finansowych.

We współczesnej organizacji należy przede wszystkim zwracać uwagę na zarządzanie jakością, toteż szkolenia IT obejmują zarządzanie procesami biznesowymi. Chodzi mianowicie o uświadamianie roli procesów w organizacji z jednej strony, z drugiej natomiast o wskazanie potrzeby informatycznego wsparcia tak ważnego dla zarządzania procesowego.

Nieco inne zadania są stawiane przed osobami szkolącymi się w zakresie zarządzania projektami. Program szkolenia koncentruje się głównie na omówieniu i przybliżeniu narzędzi wspierających realizację projektu. Są omawiane również różne techniki nadzorowania realizację projektu.

Tego typu szkolenie obejmuje poza tym zarządzanie zespołem. Jest o tyle istotne, że kierownik projektu doskonali swój menedżerski warsztat poprzez poznawanie interpersonalnych relacji. Pracownicy, którzy w swojej pracy biurowej na przykład tworzą dokumenty, potrzebują szkolenia z zakresu znajomości narzędzi informatycznych dla biznesu.

Okiem reportera


komputery
telefonia
telekomunikacja
szkolenia